ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೂಪ್ - ಎ

 

KIDWAI MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY,  BANGALORE-29 
                   STAFF POSITION AS ON  01-07-2021
 CADRE  STRENGTH          
Sl. No.  Name of the Post Pay Scale Sanctio-ned Working Vacant   
1 2 3 4 5 6  
GROUP-A- DOCTORS
1 Director 1,44,200-2,18,200 1 1 -  
2 Medical Superintendent 1,44,200-2,18,200 1 - 1  
                                                                         Total Posts 2 1 1  
 PROFESSORS:
3 Prof. Of Surgery 1,44,200-2,18,200 3 3 -  
4 Prof. Of Microbiology 1,44,200-2,18,200 1 1 -  
5 Prof. Of Pathology 1,44,200-2,18,200 3 2 1  
6 Prof. Of Cytogenetics (Pathology) 1,44,200-2,18,200 1  - 1  
7 Prof. Of Radiation Oncology 1,44,200-2,18,200 3 3 -  
8 Prof. Of Radiodiagnosis 1,44,200-2,18,200 1 - 1  
9 Prof. Of Medical Oncology 1,44,200-2,18,200 2 2 -  
10 Prof. Of Gynaecological Oncology 1,44,200-2,18,200 2 1 1  
11 Prof. Of Nuclear Medicine 1,44,200-2,18,200 - - -  
12 Prof. Of Anaesthesiology   1,44,200-2,18,200 2 2 -  
13 Prof. of Palliative Medicine 1,44,200-2,18,200 1 1 -  
14 Prof. of Centre Public Health (Community Oncology) 1,44,200-2,18,200 - - -  
15 Prof. Of Paediatric Oncology 1,44,200-2,18,200 1 - 1  
16 Prof. Of Head & Neck Oncology 1,44,200-2,18,200 2 2 -  
17  Prof. of Oral Surgery 1,44,200-2,18,200 1 1 -  
18 Prof.of Biochemistry  1,44,200-2,18,200 1 1 -  
19 Prof. Of Radiation Physics 1,44,200-2,18,200 2 2 -  
20 Prof. of Centre Public Health (Biostatistics)  1,44,200-2,18,200 1 - 1  
                    Professor Total Posts    27 21 6  
 ASSOCIATE PROFESSORS 
21 Assoc.Prof. Of Oral Surgery 1,31,400-2,17,100 1 - 1  
22 Assoc.Prof.Of Medical Oncology 1,31,400-2,17,100 4 4 -  
23 Assoc.Prof.Of Radiation Oncology 1,31,400-2,17,100 4+1=5 5 -  
24 Assoc.Prof.Of Radiodiagnosis  1,31,400-2,17,100 2 2 -  
25 Assoc.Prof. Of Head & Neck Oncology 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
26 Assoc.Prof.Of Surgical Oncology (Thorasic)  1,31,400-2,17,100 1 - 1  
27 Assoc.Prof. Of Surgery 1,31,400-2,17,100 3 2 1  
28 Assoc.Prof. Of Nuclear Medicine 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
29 Assoc.Prof.of Anaesthesiology  1,31,400-2,17,100 4+1=5 4 1  
30 Assoc.Prof. Of Gynaecological Oncology 1,31,400-2,17,100 2 1 1  
31 Assoc.Prof.Of Pathology  1,31,400-2,17,100 4 4 -  
32 Assoc.Prof.of Cytopathology 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
33 Assoc.Prof. Of Pathology (Haematology)MCDU) 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
34 Assoc.Prof. Of Molecular Biology (Research) 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
35 Assoc. Prof. Of Cytology (Research) 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
36 Assoc.Prof. Of Immuno Haemotology (Research)  1,31,400-2,17,100 1 1 -  
37 Assoc.Prof. Of Cytogenetics (MCDU)  1,31,400-2,17,100 1 1 -  
38 Assoc Prof. Of Cytogenetics (Research-I) 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
39 Assoc.Prof. Of Paediatric Oncology 1,31,400-2,17,100 2 1 1  
40 Assoc.Prof. Of Indian Medicine 1,31,400-2,17,100 - - -  
41 Assoc.Prof.Of Radiation Physics 1,31,400-2,17,100 3 2 1  
42 Assoc.Prof. Of Biochemistry (Research) 1,31,400-2,17,100 2 2 -  
43 Assoc. Prof. Of Microbiology 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
44 Assoc. Prof. of Centre Public Health (Biostatistics) 1,31,400-2,17,100 1 1 -  
45 Assoc. Prof. of Palliative Medicine 1,31,400-2,17,100 1 - 1  
       Associate Professor Total Posts  46 38 8  
ASSISTANT PROFESSOR / LECTURER 
46 Asst.Prof. / Lect.of Surgery 79,800-2,11,500 7+3 = 10 7 3  
47 Asst.Prof. / Lect. of Surgical Oncology 79,800-2,11,500 - - -  
48 Asst.Prof. / Lect. of Radiation Oncology 79,800-2,11,500 21 13 8  
49 Asst.Prof. / Lect. of Radiodiagnosis 79,800-2,11,500 5+1=06 - 6  
50 Asst.Prof. / Lect.of Medical Oncology 79,800-2,11,500 6+2=8 1 7  
51 Asst.Prof. / Lect. of Gynaecologial Oncology 79,800-2,11,500 3+2=5 1 4  
52 Asst.Prof. / Lect. of Pharmacology 79,800-2,11,500 - - -  
53 Asst.Prof. / Lect.of Anaesthesiology 79,800-2,11,500 8+3=11 8 3  
54 Asst.Prof. / Lect. of Head & Neck Oncology 79,800-2,11,500 4+1=5 3 2  
55 Asst.Prof. / Lect.of Oral                Surgery 79,800-2,11,500 2 2 -  
56 Asst.Prof. / Lect. of Paediatric Oncology 79,800-2,11,500 3+1=4 2 2  
57 Asst.Prof. / Lect. of Nuclear Medicine 79,800-2,11,500 3+1=4 - 4  
58 Asst.Prof. / Lect. of Nuclear Medicine (MCDU) 79,800-2,11,500 1 - 1  
59 Asst.Prof. / Lecturer of Pathology 79,800-2,11,500 4+3=7 4 3  
60 Asst.Prof. / Lect. Of Molecular Biology (Research) 79,800-2,11,500 1 - 1  
61 Asst.Prof. / Lect. of Immuno Haemotology (Research)  79,800-2,11,500 1 1 -  
62 Asst.Prof. / Lect. of Cytogenetics (Research-I , Pathology-1)  79,800-2,11,500 2 2 -  
63 Asst.Prof. / Lect. of Cytology (Research-1) 79,800-2,11,500 1+1=2 - 2  
64 Asst.Prof. / Lect. of Biochemistry 79,800-2,11,500 2+1=3 - 3  
65 Asst.Prof. / Lect. of Biochemistry(MCDU) 79,800-2,11,500 1 1 -  
66 Asst.Prof. / Lect. of Microbiology 79,800-2,11,500 1+1=2 1 1  
67 Asst.Prof. / Lect. of Virology Research) Microbiology 79,800-2,11,500 1 1 -  
68 Asst.Prof. / Lect. of Immunology(MCDU)  (Microbiology) 79,800-2,11,500 1 1 -  
69 Asst.Prof. / Lect. of Radiation Physics 79,800-2,11,500 9 3 6  
70 Asst. Prof. / Lect. of Palliative Medicine 79,800-2,11,500 1 - 1  
71 Asst.Prof./Lect. of Centre Public Health (Biostatistics) 79,800-2,11,500 1+1=2 - 2  
72 Asst. Prof. /Lect. of  Centre Public Health (Community Oncology) 79,800-2,11,500 1 - 1  
73 Asst. Prof.  / Lect. of Medical Gastroenterology  79,800-2,11,500 1 - 1  
74 Asst. Prof.  / Lect. of Plastic & Reconstructive Surgery 79,800-2,11,500 2 - 2  
75 Asst. Prof.  / Lect. of Bone Marrow Transplant 79,800-2,11,500 1 - 1  
76 Asst. Prof.  / Lect. of Transfusion Medicine 79,800-2,11,500 1 - 1  
77 Asst. Prof.  / Lect. of  Critical Care Medicine 79,800-2,11,500 1 - 1  
78 Asst. Prof.  / Lect. of Psycho Oncology 79,800-2,11,500 1 - 1  
79 Asst. Prof.  / Lect. Osteo Oncology 79,800-2,11,500 1 - 1  
80 Asst. Prof.  / Lect. of Research and Development 79,800-2,11,500 2 - 2  
Assistant Professor Total Posts     121 51 70  
Group-A Non Teaching & Others         
81 Chief Administrative Officer  74400-109600 1 1 -  
82 Financial Adviser 74400-109600 1 1 -  
83 System Manager (Computer wing) 74400-109600 - - -  
84 Sr.Surgeon/Professor  (Resident Medical Officer) 67550-104600 1 1 -  
85  Senior Research Officer  (PBCR) 56800-99600   - -  
86 Plant Manager (RSP) 56800-99600 1 - 1  
87  Senior Biostatistician (PBCR) 56800-99600 1 - 1  
88 Asst. Surgeon's (MBBS) 52650-97100 13+2=15 11 4  
89 Asst. Surgeon's (BDS) 52650-97100 2 2 -  
90 Asst. Prof. (Nursing) 52650-97100 5 5 -  
91 Finance Officer  52650-97100 1 1 -  
92 Bio-Medical Engineer (Electronics) 52650-97100 1+1=2 1 1  
93 Microbiologist(RSP) 52650-97100 1 1 -  
94 Marketing Manager (RSP) 52650-97100 1 - 1  
95 Physicist ( RSP) / Assistant Physicist  52650-97100  8+1=9 7 2  
96 Clinical Psychologist 52650-97100 1 - 1  
97 Research Officer/Biostatistician (ATC) 52650-97100 1 - 1  
98 Pathologist  (DCCP Dharward) 52650-97100 1 - 1  
99 Pathologist    (DCCP Chikkamagalure) 52650-97100 1 - 1  
100 Research Officer (DCCP Dharward) 52650-97100 1 - 1  
101 Research Officer   (DCCP Chikkamagalure) 52650-97100 1 - 1  
102 Senior Programmer 52650-97100 - - -  
Group-A Non Teaching, Total posts 47 31 16  
          Group-A Total Posts 243 142 101  

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-07-2021 03:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080