ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ

 

1.ಪರಿಚಯ

2.ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

3.ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

4.ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

5.ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

6.ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

                                 

ಪರಿಚಯ

ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ

Psycho oncology is an interdisciplinary area bringing together mental health and oncological fields to analyse the psychological, behavioural and social aspects of cancer. Cancer is an illness that comes with an unavoidable amount of distress from the beginning of its diagnosis further continuing into the treatment stages, and at the palliative care stage. It is important to look into the emotional, social and behavioral changes that occur in a patient and their caregiver’s lives which will need psychological support from professionals such as psychiatrists, clinical psychologists, psychological counselors, and psychiatric social workers. Providing cancer patients and caregivers with coping strategies, adjustment techniques, stress management, pain management, relaxation techniques, and other emotional support. Supporting psychological wellbeing will not only improve the quality of life but also help the patient in having a more positive outlook and optimistic attitude towards the process and treatment.

ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ಘಟಕ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಘಟಕ (ಯೂನಿಟ್‌) ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಒಬ್ಬ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ಘಟಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು (ಮಕ್ಕಳು/ ವಯಸ್ಕರು, ಹೊರರೋಗಿಗಳು, ಒಳರೋಗಿಗಳು, ಪುರುಷರು/ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗೊಳ್ಳಬಹುದು) ತಪಾಸಣೆಗೂ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮರಣದ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಹಲವು ಇವೆ. ಸ್ವತಃ ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ, ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

SCOPE OF SERVICES

To provide psychological screening to the patients and family members/caregivers for psychological concerns and distress.

To deliver psychological intervention and counselling services to all the patients and care-givers from various departments at KMIO

To conduct in depth psychological assessments for various psychological comorbidities. 

To provide pharmacotherapy for patients and caregivers with psychiatric comorbidities.

To provide counselling services and psychological support for staff burnout.

Management of pain, fatigue, anticipatory nausea and vomiting etc is also provided.

To conduct counselling services for patients and caregivers who are part of the after treatment completion clinic in the pediatric oncology department.

Bereavement and grief counselling for those in palliative or end of life care.

                              

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು  

CLINICAL SERVICE : It is the most important service of the department. The Psycho-oncology services cater to the patients of various age groups ranging from children to adults, caregivers, staff and other stakeholders. The department follows a care model which is explained below. 

PSYCHO ONCOLOGY MODEL OF CARE

SCREENING

To find out psychiatric comorbidities and improving  the outcomes of cancer.

It can be administered by resident doctorsnursessocial workerscounselorsclinical psychologist, and psychiatrist.

Distress Thermometer (DT) and Patient Health Questionnaire (PHQ) are used as two major screening tools.

UNIVERSAL CARE

The Universal care step is provided for patients with Minimal  level of distress.

The professionals involved in this stage of care  are Treating clinicians, Resident Doctors and Nurses.

They can provide support to patients in the form of Patient education and Brief emotional  support.

SUPPORTIVE CARE

The supportive care step is provided for patients with Mild levels of distress.

The professionals involved in this stage of care are Resident Doctors, Nurses and Social Workers.

Patients can be supported by them in the form of Psychoeducation, Social  support, and Supportive counselling for physical concerns. 

EXTENDED CARE

The extended care step is provided for the patients with moderate levels of distress.

The professionals involved in this are counsellors and clinical psychologists.

Support is provided to patients in the form Psychoeducation, Counselling sessions, Mindfulness, Coping skills training and Group therapy.

SPECIALIST CARE

Specialist care is provided to patients with severe level of distress.

Clinical Psychologist and Psychiatrist are involved in this stage of care, providing interventions such as Psychotherapy  and Pharmacotherapy.

ACUTE CARE

Acute care is provided for patients with extreme severe levels of distress where if required admission as an in-patient, treatment is provided.

As it is a long term plan Psychiatrist and clinical psychologist are involved in this stage of care.

Patients may show adjustment disorder, anxiety, depression, delirium and personality disorders with high level of intensity which is comorbid with cancer.

The interventions provided as in specialist care such as psychotherapy and pharmacotherapy with the need of more care.

ACADEMIC PROGRAMS : The department conducts various academic sessions, journal club and case presentations within the department on topics like :

Anxiety

Addiction

Psychosocial assessment in the pediatric cancer care

Impact of depression on cancer patients

Psychoeducation and anticipatory guidance in pediatric cancer care

Interdisciplinary collaboration of psychosocial care for pediatric cancer

Monitoring & Assessment of Neuropsychological outcomes as a standard of care in pediatric oncology

Psychosocial Follow up in Survivorship as a standard of Care in Pediatric Oncology

Psychosocial Interventions and Therapeutic Support as a Standard of Care in Pediatric Oncology

Assessment of Financial Burden as a Standard of Care in Pediatric Oncology

Standards of Psychosocial Care for Parents of Children With Cancer

The team also conducts training programs for other departments on different topics associated with psycho oncology.

                                     

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 

Patient & caregiver statistics for the month of September

Sl.NO

Department

No.Of Referrals

Seen Patient

Seen Family

1

Pediatric Oncology

31

6

29

2

Gynecological Oncology

8

6

6

3

Radiation Oncology

2

1

1

4

Surgical Oncology

1

1

1

 

Total

42

14

37

 

Patient & caregiver statistics for the month of October

Sl.NO

Department

No. Of Referrals

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

41

20

39

2

Gynecological Oncology

4

3

1

3

Surgical Oncology

4

6

2

 

Total

49

 29

42

 

Patient & caregiver statistics for the month of November

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

63

9

54

2

Gynecological Oncology

6

2

4

3

Surgical Oncology

5

3

2

4

Medical oncology

3

3

0

5

Department of Palliative Medicine

9

6

3

 

Total

86

 23

63

 

Patient & caregiver statistics for the month of December

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

95

15

80

2

Gynecological Oncology

23

16

7

3

Surgical Oncology

4

3

1

4

Medical oncology

7

4

3

5

Department of Palliative Medicine

29

21

8

6

Radiation Oncology

4

1

3

7

Head & Neck oncology

2

2

0

 

Total

164

 62

102

 

Patient & caregiver statistics for the month of January

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

93

44

49

2

Gynecological Oncology

33

20

13

3

Surgical Oncology

21

13

8

4

Medical oncology

11

5

6

5

Department of Palliative Medicine

18

16

2

6

Radiation Oncology

1

1

0

7

Head & Neck oncology

10

5

5

 

Total

187

 104

83

 

Patient & caregiver statistics for the month of February

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

161

78

83

2

Gynecological Oncology

31

18

13

3

Surgical Oncology

39

23

16

4

Medical oncology

4

3

1

5

Department of Palliative Medicine

14

11

3

6

Radiation Oncology

16

10

6

 

Total

265

 143

122

 

Patient & caregiver statistics for the month of March

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

126

64

62

2

Gynecological Oncology

40

34

6

3

Surgical Oncology

60

41

19

4

Medical oncology

11

6

5

5

Department of Palliative Medicine

14

10

4

6

Head & Neck Oncology

5

2

3

7

Oral Oncology

2

1

1

8

Radiation Oncology

17

12

5

9

Staff

5

NA

NA

 

Total

280

 170

105

 

Patient & caregiver statistics for the month of April

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

38

22

16

Gynecological Oncology

9

7

2

3

Surgical Oncology

7

5

2

4

Medical oncology

18

10

8

5

Department of Palliative Medicine

91

50

41

6

Head & Neck Oncology

2

2

0

7

Oral Oncology

0

0

0

8

Radiation Oncology

11

8

3

9

Staff

0

NA

NA

 

Total

176

104

72

 

Patient & caregiver statistics for the month of May

Sl.NO

Department

No. Of Sessions

No of Patient seen

No of Families seen

1

Pediatric Oncology

13

11

2

Gynecological Oncology

3

2

1

3

Surgical Oncology

3

2

1

4

Medical oncology

2

2

0

5

Department of Palliative Medicine

10

8

2

6

Head & Neck Oncology

3

2

1

7

Oral Oncology

0

0

0

8

Radiation Oncology

2

2

0

9

Staff

2

1

1

 

Total

38

30

8

                                 

ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

LIST OF FOCUSSED AREAS

Integrated Pediatric Psycho Oncology Services : This includes services for the pediatric patients and their primary caregivers. All patients in the IP and their families are given bed-side psychological support, OPD patients are met on referral basis. Psychological services are also provided in the After Treatment Completion clinic to patients and caregivers. Services provided are :

Psychological screening  

Counselling sessions 

Psychotherapy

Pharmacotherapy in case of severe psychological distress  

Integrated Palliative Psycho Oncology Services : The services provided are for patients and their family members. All IP and OP patients are met in the palliative department.

Psychological screening

Counselling Sessions

Psychotherapy

Pharmacotherapy

                                                   

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

Dr. VISWANATHA REDDY

Psychiatrist

MBBS, DPM Psychiatry 

Dr. ANITHA BHARATHAN

Lead Clinical psychologist

MSc, MPhil, Ph.D 

Ms. ALVIYA UMMER

Psycho-Oncology Counsellors

MSc Clinical and Counselling psychology 

Ms. ANMOL T

Psycho-Oncology Counsellors

MSc Clinical psychology 

Mr. MITHESH M

Psycho-Oncology Counsellors

MSc Clinical and Counselling psychology

                                                             

ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಟಕಣೆಗಳು

The team is involved in conducting research in specialized areas of psycho oncology in collaboration with other oncology departments.

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-07-2021 01:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080