ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 
         

ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಮಹಡಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ

1

ನೆಲಮಹಡಿ

1

ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ

2

ನೆಲಮಹಡಿ

2

ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

3

ನೆಲಮಹಡಿ

3

ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ (ಕ್ರೆಡಿಟ್)

4

ನೆಲಮಹಡಿ

4

ಎಂ.ಆರ್‌.ಐ

5

ನೆಲಮಹಡಿ

5

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ

6

ನೆಲಮಹಡಿ

6

ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್

7

ನೆಲಮಹಡಿ

7

2D ಎಕೋ

8

ನೆಲಮಹಡಿ

8

ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ

9

ನೆಲಮಹಡಿ

9

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ನೋಂದಣಿ ನೋಂದಣಿ

10

ನೆಲಮಹಡಿ

10

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ II ಟಿವಿ

11

ನೆಲಮಹಡಿ

11

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಓಪಿಜಿ

12

ನೆಲಮಹಡಿ

12

ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ

13

ನೆಲಮಹಡಿ

13

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪಿ.ಆರ್‌.ಓ)

14

ನೆಲಮಹಡಿ

14

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ

15

ನೆಲಮಹಡಿ

15

ನಗದು ಕೌಂಟರ್

16

ನೆಲಮಹಡಿ

16

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್

17

ನೆಲಮಹಡಿ

17

ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

18

ನೆಲಮಹಡಿ

18

ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

19

ನೆಲಮಹಡಿ

19

ವೈದ್ಯಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

20

ನೆಲಮಹಡಿ

20

ಕಿರುಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರ - 1

21

ನೆಲಮಹಡಿ

21

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೈನರ್ OT - 2

22

ನೆಲಮಹಡಿ

22

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

23

ನೆಲಮಹಡಿ

23

ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ

24

ನೆಲಮಹಡಿ

24

ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

25

ನೆಲಮಹಡಿ

25A

ವಿಕಿರಣ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ

26

ನೆಲಮಹಡಿ

25B

ವಿಕಿರಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

27

ನೆಲಮಹಡಿ

25C

ವಿಕಿರಣ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ - ವಿಕಿರಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

28

ನೆಲಮಹಡಿ

26

ವಿಕಿರಣ ಗಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್

29

ನೆಲಮಹಡಿ

27

ಆರ್‌.ಟಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ಲಾನ್

30

ನೆಲಮಹಡಿ

28

ಆರ್‌.ಟಿ. ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

31

ನೆಲಮಹಡಿ

29

ಆರ್‌.ಟಿ. ಟೆಲಿಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಟಿ.ಹೆಚ್. 780 ಸಿ

32

ನೆಲಮಹಡಿ

30

100 ಕೆವಿ ಟೆಲಿಥೆರಪಿ

33

ನೆಲಮಹಡಿ

31

ಲೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಸಿಲರೇಟರ್

34

ನೆಲಮಹಡಿ

32

ಲೀನಿಯರ್ ವೇಗವರ್ಧಕ ವಿಶಿಷ್ಟ

35

ನೆಲಮಹಡಿ

33

ಆರ್‌.ಟಿ., ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌. ಬ್ರಾಚಕಿಥೆರಪಿ - 1

36

ನೆಲಮಹಡಿ

34

ಆರ್‌.ಟಿ., ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌. ಬ್ರಾಚಕಿಥೆರಪಿ - 2

37

ನೆಲಮಹಡಿ

35

ಆರ್‌.ಟಿ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಂಟೂರಿಂಗ್

38

ನೆಲಮಹಡಿ

36

ಆರ್‌.ಟಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

39

ನೆಲಮಹಡಿ

37

ಆರ್‌.ಟಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್

40

ನೆಲಮಹಡಿ

38

ಆರ್‌.ಟಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಚ್ಚುವಳಿ ಕೊಠಡಿ

41

ನೆಲಮಹಡಿ

39

ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಲೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಡಿಹೆಚ್‌ಎಕ್ಸ್

42

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

41

ರೇಡಿಯೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್

43

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

42

ಸೀ.ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್

44

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

43

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

45

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

44

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ

46

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

45

ನಿವಾಸೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

48

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

47

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ

49

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

48

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಚೇರಿ

50

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

49

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿ

51

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

50

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ

52

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

51

ಖಾತೆಗಳ ವಿಭಾಗ

53

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

52

ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗ

54

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

53

CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿಗಳು

55

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

54

ಪರಮಾಣು ಪಪ್ಪು ಔಷಧ ವಿಭಾಗ

56

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

55

ಸೋಂಕುಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

57

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

57

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು

58

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

58

ARKAB ಕ್ಲೇಮುಗಳು

59

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

59

ಶಿರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

60

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

60

ಶಿರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ - ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ- 2

61

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

61

ಶಿರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ - ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ- 3

62

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

62

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

63

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

63

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

64

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

64

ಶಸ್ತ್ರಚಕಿತ್ಸಾ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ - 2

65

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

65

ಶಸ್ತ್ರಚಕಿತ್ಸಾ ಹೊರರೋಗಿ - 3

66

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

66

ಶಸ್ತ್ರಚಕಿತ್ಸಾ ಹೊರರೋಗಿ - 4

67

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

67

ಶಸ್ತ್ರಚಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ – ಕಿರುಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರ.

68

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

68

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ

69

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

69

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ

70

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

70

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ - 2

71

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

71

ಪೂರ್ವ ಅರಿವಳಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

72

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

72

ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್

73

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

73

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಿರುಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರ

74

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

74

ಶಿರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಿರುಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರ

75

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

76

ಸೌಖ್ಯ ವಾರ್ಡ್

76

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

77

ಕಾರುಣ್ಯ ವಾರ್ಡ್

77

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

78

ಮಂಜುಶ್ರೀ ವಾರ್ಡ್

78

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

79

ವೈಶಾಲ್ಯ ವಾರ್ಡ್

79

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

80

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಾರ್ಡ್

80

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

81

31-

        

ಮುಖ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಮಹಡಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ

1

ನೆಲಮಹಡಿ

101

ವರದಿಗಳ ಕೊಠಡಿ

2

ನೆಲಮಹಡಿ

102

ಡೇ ಕೇರ್ ವಾರ್ಡ್

3

ನೆಲಮಹಡಿ

103

ಕ್ಯೂರಿ ವಾರ್ಡ್

4

ನೆಲಮಹಡಿ

105

ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರ

5

ನೆಲಮಹಡಿ

105A

ಅರಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವು ನಿವಾರಕ ವಿಭಾಗ

6

ನೆಲಮಹಡಿ

106

ತೀವ್ರನಿಗಾ ಘಟಕ

7

ನೆಲಮಹಡಿ

109

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ

8

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

113

ಜೀವ ರಸಾಯನ ವಿಭಾಗ

9

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

114

ಮಿಣಿಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

10

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

115

ಸ್ತ್ರೀರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಾರ್ಡ್

11

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

117

ಅಶ್ವಿನಿ ವಾರ್ಡ್

12

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

119

ರೋಗನಿದಾನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

13

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

119A

ಹಿಸ್ಟೊಪೆಥಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ

14

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

119B

ಇಮ್ಯುನೊ ಹಿಸ್ಟೊಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

15

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

120

ಸೈಟೋಲಜಿ ವಿಭಾಗ

16

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

121

ರಕ್ತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

17

ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ

122

ಸೈಟೋಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ

             

ಅನಿಕೇತನ ವಾರ್ಡ್

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಮಹಡಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ

1

ನೆಲಮಹಡಿ

203

0

2

ನೆಲಮಹಡಿ

204

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್

3

ನೆಲಮಹಡಿ

205

ನಗದು ಕೌಂಟರ್

4

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

206

ಎ. ವಾರ್ಡ್

5

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

208

ಟಿಎಸ್ಆರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತೀವ್ರನಿಗಾ ಘಟಕ

6

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ

209

ಬಿ ವಾರ್ಡ್

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-11-2021 10:54 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080