ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು

                           

     ಜನವರಿ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗಿನ KMIO  ವರ್ಷವಾರು ಹಾಗು ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

                            

2020 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗಿನ KMIO ಮತ್ತು PCC ಕಲಬುರಗಿಯ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
                                   

                                                      

 

2019 ಮತ್ತು 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

2018ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಕಿ.ಸ್ಮಾ.ಗಂ.ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗಾತ್ರಪ್ರಮಾಣ

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಆರ್,ಕಿ.ಸ್ವಾ.ಗಂ.ಸಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -1984 ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ - HBCR - KMIO -2019

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ HBCR - KMIO

ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು-ಪಿಸಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ
2019 ಮತ್ತು 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು - 2021

 

Department of Surgical Oncology  - No.of Surgeries-Jan 2021-Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 36 51 23 46 59 97 156
February 43 46 37 59 80 105 185
March 50 83 42 61 92 144 236
April 25 55 25 30 50 85 135
May 14 34 16 10 30 44 74
June 15 40 27 31 42 71 113
July 29 66 24 47 53 113 166
August 40 63 29 51 69 114 183
September 39 71 55 64 94 135 229
October 31 48 28 60 59 108 167
November 50 84 47 74 97 158 255
December 61 88 50 66 111 154 265
 Total 433 729 403 599 836 1328 2164

 

 

Department Of Raditaion Oncology - Statistics Jan 2021 to Dec 2021
Month OPD (NEW) CASES OPD (Follow-Up) Minor OT/PV Teletherapy (No.of New cases) Brachytherapy (New patients) Simulation Mould romm work  (pt. positioning and Immobilization)
Jan 439 2236 424 337 57 434 157
Feb 490 1882 406 283 93 497 180
Mar 581 2904 431 373 105 697 229
Apr 369 1845 245 294 49 355 166
May 214 1289 183 208 12 243 116
Jun 329 1857 225 237 44 323 163
Jul 535 2558 433 331 68 425 224
Aug 474 2633 427 431 55 451 220
Sep 490 2678 348 382 49 398 239
Oct 464 5678 355 314 78 379 219
Nov 495 2915 356 343 62 431 245
Dec 579 3190 370 375 85 428 213
Total 5459 31665 4203 3908 757 5061 2371

 

Department of Biochemistry - Statistics Jan 2021 to Dec 2021 (Routine Investigations)    
Month GLU UREA CREA TP ALB ALP BIL AST ALT LDH CAL CHOL UA Na K TGL HDL LDL Total
Jan 6262 7476 7486 6216 6249 6219 6202 6205 6205 733 2887 82 568 6157 6157 10 10 10 75134
Feb 6263 7498 7510 6275 6301 6280 6262 6263 6263 856 3061 57 569 6056 6056 1 1 1 75573
Mar 6542 7674 7694 6370 6386 6376 6363 6361 6361 946 3358 79 697 6167 6167 2 2 2 77547
Apr 4299 5103 5130 4300 4307 4299 4299 4298 4298 754 2307 58 566 4248 4248 4 4 4 52526
May 3299 3756 3778 3237 3238 3236 3236 3236 3236 475 2021 586 269 3247 3247 530 530 530 41687
Jun 3750 4451 4479 3666 3666 3665 3665 3665 3665 657 1999 170 430 3685 3685 122 122 122 45664
Jul 4890 5891 5922 4929 4942 4930 4931 4928 4928 1015 2652 152 662 4856 4856 23 23 23 60553
Aug 3864 4792 4817 3990 4002 3979 3979 3979 3979 747 2180 69 496 3944 3944 18 18 18 48815
Sep 4225 5204 5228 4371 4390 4370 4370 4371 4371 830 2562 73 584 4272 4272 8 8 8 53517
Oct 4021 5035 5055 4175 4187 4176 4175 4177 4177 728 2427 68 542 4100 4100 16 16 16 51191
Nov 4197 5019 5040 4267 4273 4266 4268 4266 4266 660 2469 154 506 4211 4211 14 14 14 52115
Dec 4749 5630 5670 4801 4826 4800 4798 4797 4797 775 2870 223 572 4669 4669 22 22 22 58712
Control 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 15 15 15 10170
Total 57036 68204 68484 57272 57442 57271 57223 57221 57221 9851 31468 2446 7136 56287 56287 785 785 785 703204

 

Department of Biochemistry - Special Investigaions (Tumour Markers) JAN to DEC 2021
Month AFP CEA CA125 PSA Ca19.9 T3 T4 TSH TG ATG ATPO BHCG Total
Jan 157 329 272 85 170 465 465 488 106 88 5 99 2729
Feb 175 309 309 79 160 453 453 466 97 87 1 108 2697
Mar 162 290 294 61 148 506 506 529 86 70 5 117 2774
Apr 85 188 165 33 102 248 248 259 37 21 8 62 1456
May 48 93 77 22 37 621 621 619 13 13 5 33 2202
Jun 87 175 157 28 76 374 374 377 30 16 5 61 1760
Jul 109 229 259 50 112 393 393 425 57 34 4 80 2145
Aug 106 211 180 36 112 324 324 374 72 34 2 74 1849
Sep 93 176 178 47 91 282 282 327 76 58 1 58 1669
Oct 101 182 201 48 96 292 292 334 88 62 4 65 1765
Nov 98 192 187 50 92 347 347 394 83 64 3 56 1913
Dec 91 229 225 45 103 339 339 400 114 94 1 68 2048
Control 250 350 350 170 170 350 350 350 170 100 60 150 2820
Total 1562 2953 2854 754 1469 4994 4994 5342 1029 741 104 1031 27827

 

Department of Microbiology - Statistics from Jan 2021 to Dec 2021
Type of Investigations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Culture                          
Urine 67 94 97 62 47 53 118 85 103 102 85 105 1018
Stool 39 45 55 48 14 33 25 34 41 44 60 47 485
Sputum 78 86 80 69 24 33 44 85 100 114 108 113 934
ENT 41 45 70 40 20 44 89 67 82 99 110 113 820
Pus & Mis. 131 134 146 108 72 113 176 140 156 145 137 135 1593
Blood 167 188 224 187 104 136 207 222 274 316 267 296 2588
AFB      URINE/SPUTUM/PUS 18 10 16 9 5 11 7 6 15 15 18 22 152
Mycology                          
Fungal culture 65 57 58 35 21 45 89 57 48 55 88 114 732
Serology                          
HIV 1492 1437 1555 954 454 1098 1884 1575 1670 1654 1619 1942 17334
HBsAg 1491 1438 1553 954 454 1098 1885 1575 1670 1652 1618 1942 17330
HCV 1491 1439 1553 954 454 1098 1885 1575 1672 1652 1617 1942 17332
Total 5080 4973 5407 3420 1669 3762 6409 5421 5831 5848 5727 6771 60318

 

Department of Nuclear Medicine_Statistics Jan 2021 to Dec 2021
Investigations/ Scan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Thyoid 2 1 6 3 1 1 6 4 6 11 8 3 52
Bone 300 228 370 152 102 208 291 261 262 245 250 342 3011
Renogram/ GFR/Renal Scan 224 181 296 180 102 147 184 207 220 202 201 246 2390
Sentile node Injection 0 0 2 1 1 1 2 5 1 0 5 1 19
Large Dose Scan 4 0 2 2 1 1 2 8 6 17 21 20 84
MUGA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Brain Scan 0 0 4 2 1 1 3 2 3 6 0 0 22
Spl.Investigations                         0
Toxic therapy 5 1 3 3 3 1 7 3 6 3 10 9 54
Sm153/P32 Therapy 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Ca Thyroid Therapy 4 28 44 15 14 9 21 13 21 26 23 15 233
Lu 177 Therapy 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 8
Post Therapy Scans 5 28 44 15 14 11 22 16 21 28 23 17 244
MIBG Scan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 6
Total 545 467 772 375 240 382 539 522 547 541 541 658 6129

 

Department of Radiodignosis - Statistics Jan 2021 to Dec 2021
Type of Investigations JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG. SEP OCT NOV DEC TOTAL
X-rays & Radiography 1852 1937 1774 1114 577 1291 2058 1729 2019 1887 1784 1967 19989
Ultrasound 619 791 867 750 270 891 1273 1273 1289 805 936 1214 10978
U/S FNAC 301 298 252 117 107 117 281 287 275 311 250 272 2868
U/s Biopsy 32 26 34 42 12 21 44 55 50 34 45 63 458
Mammography 182 211 221 101 50 100 205 182 184 187 156 217 1996
U/S. Breast 18 24 16 11 14 20 18 8 11 15 25 27 207
C.T.Scan 2521 3371 1038 733 797 2051 1856 1944 3255 4099 4556 2975 29196
CT FNAC  37 39 17 12 6 10 15 45 9 14 22 20 246
CT Biopsy 72 45 62 56 20 45 56 78 40 60 36 96 666
CT RT Planning 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MRI 572 565 627 420 187 466 724 608 601 634 696 810 6910
Echo 275 290 353 258 140 374 636 625 450 670 620 850 5541
DSA 4 5 3 4 5 10 15 9 15 21 21 21 133
Total 6500 7612 5264 3618 2185 5396 7181 6843 8198 8737 9147 8532 79213

  

Department of Blood Bank - Performance Budget for the Year 2021
Month DCT ICT Therapeutic  Leuocopheresis Therapeutic   Phlebotomy BPL APL
Jan 49 49 0 0 41 0
Feb 30 30 0 0 49 0
Mar 60 60 0 0 46 0
Apr 48 48 0 0 39 0
May 31 31 0 0 26 0
Jun 44 44 0 0 46 0
Jul 36 36 0 2 71 0
Aug 49 49 0 0 54 3
Sep 56 56 1 0 48 4
Oct 65 65 2 0 40 16
Nov 49 49 0 1 45 12
Dec 59 59 2 0 34 13
Total 576 576 5 3 539 48

   

Month - 2021 No.of Blood Donation Camps No.of Blood Units Collected PRBC Plasma Platelets
Jan 0 0 0 0 0
Feb 0 0 0 0 0
Mar 3 202 201 201 201
Apr 1 52 52 52 52
May 2 140 138 138 138
Jun 2 173 173 173 173
Jul 2 57 56 56 56
Aug 2 198 195 195 195
Sep 3 276 275 275 275
Oct 6 286 285 285 285
Nov 2 63 63 63 63
Dec 3 193 192 192 192
Total 26 1640 1630 1630 1630

 

Department of Medical Records_Statistics 2021

Unit New Cases Follow – up Total Admission Discharge Inpatient Deaths
SUR 7559 25675 33234 1748 1563 245
MED1 915 35089 36004 542 1036 147
MED.2 700 29834 30534 441 925 104
PAED. 581 16849 17430 463 1200 63
GYNA. 1133 19643 20776 494 284 40
H&N 3644 14200 17844 646 233 56
ORAL 577 4345 4922 167 68 3
RT1 836 40478 41314 264 225 23
RT2 630 38258 38888 213 191 15
RT3 543 38063 38606 222 151 19
NM 88 5465 5553 52 48 0
PRC 29 23104 23133 142 212 55
TOTAL 17235 291003 308238 5394 6136 770

 

 

Department of Anaestheiology and Pain Relife_Performance statistics ( No.of Surgeris)  Jan 2021 Dec 2021
Age Goup Sur - 1 Sur - 2 Sur - 3 H&N -1 H&N -1 Oral Gyn Major Surgieries Minor Surgeries Total Surgeries
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Female Male Female Male Female Male Female Total
00-04 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 4
05-09 2 3 1 1 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 4 8 3 8 7 15
10-14 7 6 3 2 4 3 4 0 1 1 0 0 4 9 8 11 8 20 16 36
15 -19 4 8 13 14 8 9 3 1 2 1 1 1 8 12 26 21 16 33 42 75
20-24 9 6 5 6 4 4 7 5 1 6 1 1 11 14 26 16 15 30 41 71
25 -29 11 19 6 8 6 7 7 2 11 1 0 0 17 27 37 14 18 41 55 96
30-34 8 15 10 21 14 21 12 11 12 8 4 1 27 44 75 17 33 61 108 169
35-39 17 40 7 48 11 35 27 8 16 16 9 2 37 65 150 23 46 88 196 284
40-44 27 61 18 54 23 59 38 30 32 28 11 3 71 106 252 51 67 157 319 476
45-49 30 86 20 61 13 51 43 25 31 20 22 11 105 120 293 53 83 173 376 549
50-54 43 94 29 72 32 54 56 33 43 41 7 10 79 144 307 87 84 231 391 622
55-59 41 59 36 36 26 53 38 37 31 35 8 7 67 123 238 64 62 187 300 487
60-64 58 50 29 57 28 31 39 42 43 31 5 13 65 132 239 78 53 210 292 502
65-69 38 33 32 21 32 28 32 27 23 14 7 9 43 108 140 62 38 170 178 348
70 + 67 42 46 26 40 43 42 40 45 35 3 14 36 145 193 107 45 252 238 490
Total 362 523 256 427 241 399 353 261 293 238 78 72 571 1051 1988 613 572 1664 2560 4224

 

Department of Oral Oncology - No.of Surgeries - Jan 2021 Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 10 5 110 81 120 86 206
February 5 9 71 77 76 86 162
March 8 6 62 50 70 56 126
April 4 5 25 26 29 31 60
May 1 1 7 3 8 4 12
June 0 3 2 5 2 8 10
July 4 4 31 22 35 26 61
August 6 6 30 36 36 42 78
September 4 2 31 34 35 36 71
October 10 7 83 36 93 43 136
November 9 7 52 87 61 94 155
December 12 8 113 89 125 97 222
 Total 73 63 617 546 690 609 1299

 

Department of Head & Neck - Unit-1-No.of Surgeries- Jan 2021 to Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 24 24 305 54 329 78 407
February 21 22 234 60 255 82 337
March 24 22 293 74 317 96 413
April 24 12 342 85 366 97 463
May 9 5 277 46 286 51 337
June 17 9 363 60 380 69 449
July 26 17 438 99 464 116 580
August 36 20 491 118 527 138 665
September 23 32 483 106 506 138 644
October 18 15 392 98 410 113 523
November 24 22 390 97 414 119 533
December 24 16 472 89 496 105 601
 Total 270 216 4480 986 4750 1202 5952

  

Department of Head & Neck - Unit-II -No.of Surgeries-Jan 2021 to Dec 2021
Month Major Operations Minor operations Total Operations Total
Male Female Male Female Male Female
January 20 22 196 26 216 48 264
February 28 16 142 38 170 54 224
March 29 17 242 60 271 77 348
April 9 25 277 70 286 95 381
May 15 11 162 40 177 51 228
June 16 11 295 54 311 65 376
July 14 17 411 82 425 99 524
August 26 17 423 119 449 136 585
September 21 22 408 102 429 124 553
October 24 6 421 80 445 86 531
November 16 11 467 116 483 127 610
December 20 22 350 75 370 97 467
 Total 238 197 3794 862 4032 1059 5091

  

Department of Gynaec Oncology - Major Surgies 2021
Month  Major surgeries
January 39
February 74
March 44
April 29
May 22
June 32
July 63
August 61
September 72
October 50
November 47
December 67
 Total 600

 

Department of Radiation Physics -Statistics 2021
  TOTAL 
CLINAC - DHX 
3DCRT Technique 495
Boost treatment (3D) 24
IMRT Technique 64
IMRT BOOST 10
CLINAC-DBX
3DCRT Technique 398
Boost treatment (3D) 25
IMRT TREATMENT 286
Boost treatment (IMRT) 93
   
UNIQUE
3DCRT Technique 210
Boost treatment (3D) 16
IMRT TREATMENT 408
Boost treatment (IMRT) 174
   
   
MANUAL PLANNING
Manual calculation  300
 
SCI BUILDING (ELEKTA) 
LA 1
VMAT Technique 288
IMRT Technique 734
3DCRT Technique 6
SRS /SRT/SRBT 13
LA 2
VMAT Technique 357
IMRT Technique 103
3DCRT Technique 4
SRS /SRT/SRBT 3
LA 3
VMAT Technique 384
IMRT Technique 101
3DCRT Technique 29
LA 4
VMAT Technique 251
IMRT Technique 116
3DCRT Technique 47
Electrons 3

 

BRACHYTHERAPY 2021
   HDR-1 (Ir-192 Old Bunker)  HDR-2 (Ir-192 SCI Bunker)  HDR-3 (Co-60 – SCI Bunker)
ICBT 134 272 117
OVOIDS 15 38 25
Sorbo 0 40 53
ISBT 40 58 0
Surface Mould  0 3 0
Implants  0 0 4
ILBT 0 1 0

 

Department of Pathology-Haematology Section
ANNUAL STATISTICS FROM THE MONTH OF JAN-DEC 2021
Sl no TEST JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1 HAEMOGRAM 6827 6859 7067 4768 3490 4187 5506 4324 4680 5063 4959 5482 63212
2 ESR 20 15 20 15 12 15 15 20 15 20 25 15 207
3 BMA 179 200 214 118 161 143 229 204 223 210 215 226 2322
4 BMBX 128 137 147 80 112 102 172 147 168 156 157 172 1678
5 RS 8 15 9 13 4 5 6 15 8 9 9 10 111
6 FP(PS) 1644 1499 1725 1470 1042 1414 1804 1725 1886 1496 1968 2059 19732
7 BT CT 25 20 25 12 10 30 25 25 20 25 30 18 265
9 CLINICAL URINE 18 25 30 20 10 25 30 35 30 35 30 20 308
10 FCM 60 62 61 56 22 65 89 63 71 68 82 72 771
11 PT 447 570 552 337 269 278 363 286 308 270 259 305 4244
12 APTT 447 570 552 337 269 278 363 286 308 270 259 305 4244
13 24Hrs Lab CBC 1050 700 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400
14 TOTAL 10853 10672 11052 7226 5401 6542 8602 7130 7717 7622 7993 8684 99494

 

Histopathology_Statistics for the year 2021
Month No of biopsy No. of specimen Review Case Frozen Total
Jan 665 260 358 47 1330
Feb 651 325 405 52 1433
Mar 615 315 410 46 1386
Apr 445 225 290 30 990
May 233 145 117 16 511
June 403 177 233 40 853
July 721 300 445 43 1509
Aug 694 317 367 47 1425
Sept 753 338 421 48 1560
Oct 680 298 362 37 1377
Nov 682 334 407 45 1468
Dec 839 421 455 54 1769
Total 7381 3455 4270 505 15611

 

DEPARTMENT OF PATHOLOGY - CYTOPATHOLOGY UNIT
STATISTICS FROM JAN TO DECE -2021
Sl  No TYPE OF MATERIAL JAN FEB MAR APRI MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC Total
1 FNAC  - REGULAR 153 95 101 62 36 64 110 107 109 109 57 99 1102
2 U S G  - FNAC 237 206 185 196 86 173 223 298 330 309 295 314 2852
3 C T G  - FNAC 12 21 19 13 5 4 8 21 13 11 15 15 157
4 PERITONEAL FLUID 54 59 56 33 21 45 54 52 59 62 53 63 611
5 PLEURAL  FLUID 42 44 34 26 21 24 39 46 41 33 31 39 420
6 PERICARDIAC FLUID 1 2 1 2 0 1 3 0 2 0 1 0 13
7 VITREOUS FLUID             1           1
8 C S F 255 235 279 231 183 233 282 271 320 324 304 307 3224
9 SPUTUM       3     3         6 12
10 URINE 4 6 1 2 1 2 3 4 1 3 14 8 49
11 NIPPLE DISCHARGE 0 2 1 1 2 1 0 0 0 2 5 1 15
12 BRONCHIAL ASPIRATE 1 7 3 6 5 7 8 5 8 6 5 12 73
13 SYNOVIAL FLUID 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0   81 84
14 GYNAEC - HOSPITAL 100 82 123 33 13 52 92 83 84 84 76 0 822
15 GYNAEC - CD CAMP     141 7         52 94 93   387
16 BLADDER WASH     3             1     4
  REVIEW SLIDES                         0
17 FNA 86 66 75 46 21 47 82 66 72 57 45 53 716
18 GYNAEC 1 1 3 1 1 3 1 4 5 1 0 3 24
19 OTHERS 7 2 6 1 3 1 5 8 9 4 5 12 63
  TOTAL 953 828 1031 663 399 657 915 966 1105 1100 999 1013 10629

 

 DEPT OF PATHOLOGY - CYTOGENETICS UNIT
ANNUAL STATISTICS FOR THE YEAR -2021
SAMPLE JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
BMA 121 132 134 93 45 94 145 124 157 142 134   1321
PBL 4 6 4 6 3 5 11 12 15 8 26 147 247
FNA 13 14 5 4 3 8 10 7 15 9 6 20 114
FISH 5 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 3 18
FLUID 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
TOTAL 143 155 144 105 52 107 166 143 187 161 168 175 1706

 

 DEPT OF PATHOLOGY - Histopathology Unit 
ANNUAL IHC TEST STATISTICS FOR THE YEAR -2021
Sno Month IHC by VENTANA Instrument IHC by Manual Method  Total
1 Jan 1394 758 2152
2 Feb 1733 1080 2813
3 Mar 2223 660 2883
4 Apr 2064 760 2824
5 May 1026 352 1378
6 June 1580 264 1844
7 July 2460 756 3216
8 Aug 1856 1555 3411
9 Sept 1212 1852 3064
10 Oct 1602 935 2537
11 Nov 773 2043 2816
12 Dec 1482 1735 3217
  Total 19405 12750 32155

 

IHC Lab Statistics - Pathology
Sl.no Year Routine IHC ER/PR cases Her -2 Total
1 2001 470 144   614
2 2002 437 425   862
3 2003 505 571   1076
4 2004 555 626   1181
5 2005 604 488   1092
6 2006 675 632   1307
7 2007 789 670   1459
8 2008 988 733   1721
9 2009 1099 782   1881
10 2010 1134 745   1879
11 2011 1293 803   2096
12 2012 1435 736   2171
13 2013 1627 776   2403
14 2014 1884 847   2731
15 2015 2118 998   3116
16 2016 2281 1187   3468
17 2017 2615 1065   3680
18 2018 2735 1391   4126
19 2019 3153 1226 21 4400
20 2020 2220 940 0 3160
21 2021 3249 1384 23 4656
  Total 31866 17169 44 49079

 

 DEPARTMENT OF PATHOLOGY - Histopathology Unit 
ANNUAL FISH TEST STATISTICS FOR THE YEAR -2021
Sl.no Month No. of Fish Tests Total
Her2 Ewsr 1 SS18 N-myc C-myc Fox 1 Bcl 2 Bcl 6
1 Jan 7 5 2 3 1 2 0 0 20
2 Feb 6 10 2 2 0 1 0 0 21
3 Mar 12 1 2 3 0 0 0 0 18
4 Apr 7 7 2 1 0 1 0 0 18
5 May 8 3 0 0 0 0 0 0 11
6 June 11 6 0 1 3 1 0 0 22
7 July 5 6 3 1 5 0 0 0 20
8 Aug 7 6 3 3 2 1 1 1 24
9 Sept 9 7 2 4 5 2 1 1 31
10 Oct 9 4 2 2 0 2 0 0 19
11 Nov 13 6 2 3 0 2 0 0 26
12 Dec 14 3 2 3 0 3 0 0 25
  Total 108 64 22 26 16 15 2 2 255

 

 DEPARTMENT OF PATHOLOGY - Histopathology Unit 
FISH TEST STATISTICS From 2013-2021
Sl.No Year Her2 Ewsr 1 SS18 N-myc C-myc Fox 1 Bcl 2 Bcl 6 Total
1 2013 48 0             48
2 2014 45 8             53
3 2015 9 10             19
4 2016 36 11             47
5 2017 54 27             81
6 2018 128 57             185
7 2019 158 54 21 6 1       240
8 2020 109 39 14 28 6 11     207
9 2021 108 64 22 26 16 15 2 2 255
  Total 695 270 57 60 23 26 2 2 1135

 

 VTSM Peripheral Cancer Centre Kalaburagi Hospital Statistics Report for the Month of January to December 2021      
Month OPD Cases Registered Cases Confirmed Cases Surgery Cases Minor OT Procedure(biopsy/DL scopy) Chemotherapy  RT Plan PRC Cases No.of follow up cases No. Of Admission cases No. Of Discharg Cases
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
January 86 79 165 57 57 114 57 57 114 5 4 9 2 7 9 24 36 60 8 18 26 23 15 38 316 406 722 53 67 120 52 64 116
Febrauay 71 75 146 56 52 108 56 52 108 8 6 14 3 1 4 50 109 159 13 11 24 13 9 22 356 552 908 62 56 118 75 69 144
March 0 0 0 5 4 9 2 7 9 23 15 38 2 7 9 28 20 48 8 26 34 53 67 120 8 18 26 0 0 0 0 0 0
April 36 34 70 31 26 57 31 26 57 5 6 11 6 2 8 56 63 119 6 14 20 11 6 17 351 422 773 63 63 126 59 59 118
May 16 19 35 11 18 29 11 18 29 3 2 5 1 1 2 42 50 92 6 5 11 2 6 8 178 247 425 13 18 31 10 14 24
June 46 42 88 39 34 73 39 34 73 6 7 13 2 4 6 57 51 108 6 6 12 12 12 24 262 364 626 53 46 99 45 42 87
July 80 89 169 73 76 149 73 76 149 8 7 15 9 1 10 54 94 148 16 18 34 13 11 24 419 519 938 97 96 193 94 94 188
August 70 67 137 57 60 117 57 60 117 9 11 20 13 5 18 81 114 195 15 18 33 14 15 29 551 610 1161 108 117 225 88 103 191
September 85 84 169 76 73 149 76 73 149 13 9 22 4 9 13 97 133 230 17 23 40 15 16 31 576 677 1253 119 120 239 130 125 255
Octomber 78 71 149 71 65 136 71 65 136 12 10 22 6 2 8 71 126 197 22 22 44 14 9 23 617 618 1235 122 148 270 112 136 248
November 80 63 143 69 31 100 69 31 100 16 5 21 4 0 4 65 108 173 24 15 39 19 9 28 620 630 1250 153 124 277 120 114 234
December 70 88 158 61 81 142 61 81 142 13 21 34 4 1 5 95 149 244 22 22 44 14 4 18 571 658 1229 120 119 239 137 114 251
Total 718 711 1429 606 577 1183 603 580 1183 121 103 224 56 40 96 720 1053 1773 163 198 361 203 179 382 4825 5721 10546 963 974 1937 922 934 1856

                    

 

   VTSM PERIPHERAL CANCER CENTRE,KALABURAGI (SUB-CENTRE OF KMIO, BANGALURU)
  SUMMARY HOSPITAL STATSTICS FROM JAN - DEC 2021
 Sl.No PARTICULARS Males Females Total
1 No.of O.P.D. Cases 784 789 1573
2 No.of Cases Registered 654 639 1293
3 No.of Confirmed cases (New) 654 639 1293
4 No.of Followup cases 5190 6276 11466
5 No.of not confirmed 0 0 0
6 No.of Surgeries 107 96 203
7 Minor OT Procedure (Biopsy & DL Scopy) 47 30 77
8 No.of RT Planned 170 184 354
9 Chemotherapy cases 804 1066 1870
10 PRC Cases 167 126 293
11 CT SCAN 371 463 834
12 Ultrasonography 130 176 306
13 X- ray 232 197 429
14 No.of New Admission (in-pat) 1019 1044 2063
15 No. Of discharges 978 1006 1984
16 No.of Suspected Camps Cases- CDC 0 11 11
17 No.of Death Cases 16 10 26

 

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಗಾತ್ರಪ್ರಮಾಣ

1984 ರಿಂದ 2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 419052 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದರಲ್ಲಿ 245797 (58.7%) ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರ್ಣಯಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನೊಂದಾಯಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕುಸಿತವಾಗಬಹುದು. (ಕೋಷ್ಟಕ-1) ಇಂತಹ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು ಇರಬಹುದು ; ಪ್ರಮುಖವಾದವು : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಕಿ.ಸ್ಮಾ.ಗಂ.ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಗಣನೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ (ಆರ್‌.ಎ.ಎನ್‌) ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು, ವಾಜಪೇಯಿ ಅರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಎಸ್ಎಎಸ್‌ಟಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗದುರಹಿತ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 2009 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ -1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿ 2014 ಮತ್ತು 2015 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 18045 ಮತ್ತು 17328 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 9038 ಮತ್ತು 8976 (50.0% ಮತ್ತು 51%) ಪ್ರಕರಣಗಳು 1: 1.3 ರ ಪುರುಷ/ ಸ್ತ್ರೀ ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

                                     

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಆರ್,ಕಿ.ಸ್ವಾ.ಗಂ.ಸಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -1984 ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್

ವರ್ಷ

ನೊಂದಾಯಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಶೇಕಡಾ

1984

7426

5281

 71.1

1985

8890

6057

 68.1

1986

9003

6384

 70.9

1987

9442

6637

 70.3

1988

10789

7149

 66.3

1989

10546

7216

 68.4

1990

10588

6969

 65.8

1991

10099

7050

 69.8

1992

10822

7355

 68

1993

10292

7071

 68.7

1994

10688

7008

 65.6

1995

11072

7035

 63.5

1996

10779

7247

 67.2

1997

10638

6970

 65.5

1998

10946

7061

 64.5

1999

11885

7417

 62.4

2000

12326

7026

 57.4

2001

13501

7907

 58.6

2002

14229

8141

 57.2

2003

14994

8178

 54.7

2004

14856

7788

 52.4

2005

15239

8095

 53.1

2006

15465

7987

 51.7

2007

16131

8764

 54.3

2008

16125

8541

 53.0

2009

16600

9038

 54.0

2010

17239

9306

 54.0

2011

17664

9112

 51.0

2012

17617

9432

 53.5

2013

17788

8552

 48.1

2014

18045

9038

 50.1

2015

17328

8976

 51.8

 2016

17035 

9050 

 53.0

 2017

17874 

9295 

 52.0

 2018*

 18990

9875

 52.0

 2019*

 19764

10480 

 53.0

2020*

13793

7214

52.3

ಒಟ್ಟು

506508

291711

 57.6

*Estimated numbers                                          

                               

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು - 2020

Statistics from the month o January 2020 to December 2020 (Routine Investigations)
Month GLU UREA CREA TP ALB ALP BIL AST ALT LDH CAL CHOL UA Na K D.bIL Total
Jan 6953 8588 8645 7032 7100 7018 7026 7024 7024 883 3908 73 642 6911 6911   85738
Feb 6497 8161 8220 6611 6678 6606 6606 6615 6615 834 3751 67 579 6523 6523   80886
Mar 5194 6425 6447 5338 5368 5328 5331 5331 5331 649 2916 58 476 5220 5220   64632
Apr 1956 2495 2503 2102 2112 2103 2104 2103 2103 322 1172 25 273 2082 2082   25537
May 3879 4683 4692 3902 3931 3900 3901 3903 3903 567 1958 49 415 3920 3920   47523
Jun 5100 6223 6237 5118 5141 5111 5114 5119 5119 689 2666 71 552 5035 5035   62330
Jul 2667 3344 3352 2808 2822 2805 2805 2808 2808 406 1587 34 247 2745 2745   33983
Aug 3427 4268 4279 3555 3576 3547 3546 3545 3545 470 1903 32 297 3532 3532   43054
Sep 4291 5643 5647 4499 4515 4494 4492 4489 4489 574 2244 67 346 4431 4431   54652
Oct 4379 5525 5534 4474 4491 4477 4468 4468 4468 535 2150 48 353 4423 4423   54216
Nov 5023 6033 6049 4976 4995 4976 4958 4960 4960 581 2443 63 412 4906 4906   60241
Dec 5537 6755 6756 5584 5620 5595 5571 5571 5571 654 2747 45 469 5474 5474   67423
Control 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675   10125
Total 55578 68818 69036 56674 57024 56635 56597 56611 56611 7839 30120 1307 5736 55877 55877 0 690340

 

Biochemistry - Special Investigations (tumour Markers) - 2020
Month AFP CEA CA125 PSA T3 T4 TSH TG ATG ATPO BHCG Ca19.9 Total
Jan 181 334 333 87 553 553 597 113 97 9 109 176 3142
Feb 229 370 295 87 505 505 537 86 70 1 119 197 3001
Mar 164 294 250 65 343 343 359 44 34 3 88 142 2129
Apr 70 128 90 36 78 78 84 6 3 0 38 85 696
May 167 293 234 65 250 250 270 40 31 2 80 172 1854
Jun 149 292 287 65 358 358 380 61 47 5 86 154 2242
Jul 75 134 119 31 134 134 147 15 10 1 34 66 900
Aug 123 218 210 45 207 207 232 31 26 0 58 142 1499
Sep 157 277 294 70 233 233 252 32 25 5 87 150 1815
Oct 146 283 257 58 268 268 289 49 43 5 76 149 1891
Nov 162 294 264 79 318 318 339 53 40 6 89 158 2120
Dec 166 321 276 67 364 364 391 82 62 3 109 276 2481
Control 250 350 350 170 350 350 350 170 100 60 150 170 2820
Total 2039 3588 3259 925 3961 3961 4227 782 588 100 1123 2037 26590

 

Department of Microbiology - Statistics from January 2020 - December 2020
Type of Investigations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Culture                          
Urine 103 88 71 43 63 62 26 45 51 53 47 53 705
Stool 59 51 67 11 15 41 13 19 23 21 27 29 376
Sputum 179 147 96 28 25 29 20 24 33 34 38 60 713
ENT 93 68 54 6 15 34 12 26 24 25 22 21 400
Pus & Mis. 175 167 123 39 56 89 42 59 77 82 99 104 1112
Blood 301 258 197 82 122 158 84 71 108 118 110 132 1741
AFB      URINE/SPUTUM/PUS 28 25 14 2 8 5 1 4 8 10 14 16 135
Mycology                         0
Fungal culture 134 124 76 11 26 46 15 33 32 29 46 38 610
Serology                         0
HIV 1444 1546 1116 470 1121 1234 454 743 1089 1007 1250 1260 12734
HBsAg 1442 1546 1116 470 1121 1234 452 743 1089 1006 1250 1261 12730
HCV 1430 1546 1116 470 1121 1234 452 743 1089 1006 1250 1261 12718
Total 5388 5566 4046 1632 3693 4166 1571 2510 3623 3391 4153 4235 43974

 

Annual Stastics for the year 2020 -Nuclear Medicine
Investigations/ Scan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Thyoid 8 7 2   1 2 3 2 1 3 1 2 32
Bone 329 345 257   217 304 111 177 205 248 239 240 2672
Renogram/ GFR 289 236 189   179 247 289 183 192 187 205 207 2403
Liver scan 1 2 0         1 1 1 2   8
Renal Scan 0                       0
Large Dose Scan 0             1   1 2 1 5
Muga Cardiac Study 3 2 0 0 3 3 2 1 2 6 2 3 27
Brain Scan 1 0                 1 2 4
Salivary Scintigraphy 0 0                     0
Spl.Investigations 0 0                     0
Toxic therapy 12 8 3 0 1 3 1 1 3 3 6 1 42
32 P/Sm Therapy 1 0                   1 2
Ca Thyroid Therapy 29 25 28 1 12 19 7 14 4 11 11 14 175
Imaging Only 29 25 28 1 12 19 7 14 4 11 11 14 175
Total 702 650 507 2 425 597 420 394 412 471 480 485 5545

 

Department of Radiodignosis - 2020
Type of Investigations JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG. SEP OCT NOV DEC TOTAL
X-rays & Radiography 2181 2087 1700 653 557 1780 644 1103 1335 1315 1535 1646 16536
Ultrasound 909 975 571 237 571 620 200 437 603 453 726 622 6924
U/S FNAC 316 291 286 5 245 230 14 164 26 203 223 246 2249
U/s Biopsy 200 56 54 5 24 25 18 30 195 30 30 26 693
Mammography 233 227 127 4 11 157 46 77 134 149 150 363 1678
U/S. Breast 24 17 10 4 5 21 6 7 13 9 16 11 143
C.T.Scan 3107 2812 2095 903 1625 2085 895 1382 1493 2104 2252 2379 23132
CT FNAC  32 32 18 Covid19 13 8 6 7 31 15 17 27 206
CT Biopsy 17 30 18 Covid19 9 12 14 9 22 12 21 29 193
CT RT Planning 20 37 31 Covid19 Covid19 5 5 4 6 10 18 26 162
MRI 626 565 530 177 340 587 167 305 465 451 392 320 4925
Echo 538 479 410 Covid19 Covid19 59 0 0 191 204 225 229 2335
DSA 27 23 26 3 3 7 0 3 3 6 9 6 116
Total 8230 7631 5876 1991 3403 5596 2015 3528 4517 4961 5614 5930 59292

 

Department of Head and Neck - No.of Surgeries - 2020
Month Major Operations Minor operations Total Operations
Male Female Male Female Male Female
January 59 28 390 75 449 103
February 58 30 615 225 673 255
March 44 30 625 130 669 160
April 0 0 180 35 180 35
May 20 16 262 50 282 66
June 45 16 650 59 695 75
July 23 13 700 112 723 125
August 27 15 635 175 662 190
September 26 19 421 138 447 157
October 29 23 670 105 699 128
November 38 34 560 123 598 157
December 35 30 684 153 719 183
 Total 404 254 6392 1380 6796 1634

 

Department of Oral Oncology - No.of Surgeries 2020
Month Major Operations Minor operations Total Operations
Male Female Male Female Male Female
January 16 23 185 209 201 232
February 10 18 107 284 117 302
March 8 10 123 209 131 219
April 0 1 38 86 38 87
May 3 6 36 80 39 86
June 6 15 35 88 41 103
July 2 6 33 49 35 55
August 6 15 14 77 20 92
September 2 3 17 146 19 149
October 7 5 30 93 37 98
November 9 5 58 94 67 99
December 7 6 80 109 87 115
 Total 76 113 756 1524 832 1637

 

Dept. of Paediatric Oncology Year of 2020 (01.01.2020 to 31.12.2020)
  Male Female Total
New Registration 300 239 539
In-Patients 702 495 1197
Discharges 676 483 1159
Death 41 19 60

 

Department of Radiation Oncology - Jan.2020 to Dec.2020
OPD New 9211
OPD Follow up 22294
Teletherapy 63731
Brachytherapy 555
Simulation 3848
Minor OT/PV 3611

 

HAEMATOLOGY SECTION - ANNUAL HAEMATOLOGY INVESTIGATION
ANNUAL STATISTICS FROM THE MONTH OF JAN-DEC 2020
Sl no TEST JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1 HAEMOGRAM(FIVE PART MACHINE) 7950 7886 6100 2350 4246 5637 2310 3607 4951 4969 5573 6184 61763
2 ESR 20 20 5 2 20 10 25 32 20 15 20 15 204
3 BMA 244 223 206 117 156 205 102 72 178 145 172 166 1986
4 BMBX 180 144 146 83 112 129 58 73 114 88 121 138 1386
5 RS 8 18 8 4 3 5 7 6 9 11 7 12 98
6 CYTO CHEMISTRY - - - - - - - - - - - -  
7 FP(PS) 2034 2030 1692 763 1182 1422 855 1053 1160 1241 1267 1426 16125
8 BT CT 30 35 3 - 25 10 10 20 15 20 25 20 213
9 CLINICAL URINE/STOOL 30 30 10 5 30 12 15 25 30 20 30 20 257
10 FCM 72 54 71 36 63 71 22 41 57 57 58 51 653
11 PT 513 526 433 149 352 375 202 237 245 335 350 349 4066
12 APTT 513 526 433 149 352 375 202 237 245 335 350 349 4066
13 24Hrs Lab CBC 750 600 350 200 550 850 1800 800 700 750 800 750 8900
14 TOTAL 12344 12092 9457 3858 7091 9101 5608 6203 7724 7986 8773 9480 99717

 

 Statistics for the year 2020 – Histopathology
Month No of biopsy No. of specimen Review Case Frozen Total
Jan 538 342 453 45 1378
Feb 544 347 409 55 1355
Mar 470 328 328 48 1174
Apr 108 13 124 nil 245
May 352 124 275 11 762
June 496 256 314 38 1104
July 180 124 162 17 483
Aug 281 175 188 28 672
Sept 384 185 254 27 850
Oct 491 179 265 35 970
Nov 498 245 306 38 1087
Dec 545 273 343 53 1214
Total 4887 2591 3421 395 11294

 

KIDWAI MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY, DEPARTMENT OF PATHOLOGY
CYTOPATHOLOGY UNIT
STATISTICS FROM JANUARY TO DECEMBER -2020
Sl  No TYPE OF MATERIAL JAN FEB MAR APRI MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC Total
1 FNAC  - REGULAR 220 166 126 49 88 175 47 82 144 106 124 110 1437
2 U S G  - FNAC 249 234 221 96 163 222 58 137 148 169 191 172 2060
3 C T G  - FNAC 33 44 18 - 14 15 9 8 18 18 18 28 223
4 PERITONEAL FLUID 61 65 49 19 66 48 20 36 58 48 63 48 581
5 PLEURAL  FLUID 48 50 38 31 46 39 15 19 28 31 32 28 405
6 PERICARDIAC FLUID 4 4 - 1 2 2 - 2 2 2 3   22
7 C S F 232 235 215 134 218 268 163 187 225 199 216 270 2562
8 HOSPITAL GYNAEC 125 130 99 17 57 42 24 41 65 58 53 76 787
9 CAMP GYNAEC 62 204 226 - - - - - - 53   138 683
10 BRONCHIAL ASPIRATE 17 13 6 - - 1 - 1 - 2 3 3 46
11 URINE 4 5 2 - 5 2 1 1 4 4 4 4 36
12 NIPPLE DISCHARGE 2 2 1 - 3 5 1 1 - - -   15
13 SPUTUM 1   - - 3 - - - - - -   4
14 SYNOVIAL FLUID - 1 - - - - - - - - -   1
15 MISSELLA NEOUS - - - - - - - - - - 1 1 2
  REVIEW SLIDES      
16 FNA 59 66 42 20 40 64 35 32 47 67 44 39 555
17 GYNAEC 2 - - - 2 - 2 1 1 - 1 1 10
18 OTHERS 5 4 1 3 6 3 4 6 10 7 4 9 62
  TOTAL 1124 1223 1045 370 713 886 379 554 753 764 757 927 9491

 

KIDWAI MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY
CYTOGENETICS UNIT, DEPT OF PATHOLOGY
ANNUAL STATISTICS FOR THE YEAR -2020
                           
SAMPLE JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
BMA 153 140 111 77 97 123 51 71 101 86 112 124 1246
PBL 7 5 9 3 3 4 2 9 5 7 9 11 74
FNA 17 8 6 9 8 13 2 9 6 2 9 14 103
FISH 10 14 2 6 -- 7 2 5 3 9 8 5 71
PLEURAL FLUID -- 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
ASCITIC FLUID 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 2
TOTAL 188 168 129 96 108 148 57 94 115 104 138 154 1499

  

KCI'S VTSM Peripheral Cancer Centre Kalburgi Hospital Statistics Report for the Month of January to December 2020
Month OPD Cases Registered Cases Confirmed Cases Surgery Cases Chemotherapy  RT Plan PRC Cases No.of follow up cases No. Of Admission cases No. Of Discharg Cases
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
January 69 59 128 52 45 97 52 45 97 5 8 13 41 74 115 9 15 24 16 22 38 354 513 867 45 67 112 31 53 84
Febrauay 67 62 129 51 62 113 51 62 113 4 6 10 41 63 104 12 15 27 23 15 38 388 510 898 33 61 94 23 51 74
March 53 58 111 40 45 85 40 45 85 1 6 7 29 55 84 6 11 17 18 8 26 340 409 749 14 60 74 18 61 79
April 19 25 44 18 25 43 18 25 43 2 0 2 15 14 29 1 2 3 4 7 11 146 164 310 4 8 12 3 8 11
May 27 49 76 21 37 58 21 37 58 1 3 4 13 25 38 1 5 6 21 12 33 167 278 445 8 16 24 5 12 17
June 67 53 120 55 43 98 55 43 98 11 4 15 20 41 61 3 8 11 20 9 29 301 397 698 28 40 68 18 33 51
July 54 45 99 31 33 64 31 33 64 2 2 4 25 33 58 2 4 6 4 6 10 229 316 545 17 24 41 8 39 47
August 39 37 76 28 28 56 28 28 56 4 4 8 15 48 63 14 8 22 9 5 14 260 377 637 25 25 50 18 17 35
September 39 45 84 32 46 78 32 46 78 3 11 14 34 68 102 2 13 15 13 5 18 252 388 640 18 49 67 15 44 59
Octomber 38 44 82 31 33 64 31 33 64 5 4 9 28 57 85 4 3 7 7 9 16 254 431 685 30 50 80 28 58 86
November 48 66 114 37 56 93 37 56 93 5 3 8 86 25 111 8 11 19 20 18 38 306 419 725 27 65 92 24 56 80
December 54 62 116 47 51 98 47 51 98 4 6 10 35 72 107 9 8 17 13 11 24 289 412 701 38 63 101 35 67 102
Total 574 605 1179 443 504 947 443 504 947 47 57 104 382 575 957 71 103 174 168 127 295 3286 4614 7900 287 528 815 226 499 725

 

 

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು - 2019

Biochemistry - Routine Investigations from the month o January 2019 to December 2019
Month GLU UREA CREA TP ALB ALP BIL AST ALT LDH CAL CHOL UA K D.bIL Total
Jan 6090 7252 7324 5973 6015 5966 5977 5982 5982 1088 2972 139 735 5474   66969
Feb 5690 6938 7000 5682 5763 5685 5688 5691 5691 1024 2957 109 714 5206   63838
Mar 6517 8043 8112 6595 6696 6596 6605 6611 6611 1040 3437 111 754 6085   73813
Apr 5952 7537 7578 6132 6220 6138 6140 6147 6147 1096 3221 108 794 5691   68901
May 6368 8156 8204 6505 6560 6504 6514 6517 6517 1132 3554 81 835 6208   73655
Jun 5693 7577 7614 5992 6070 5994 5989 5999 5999 976 3172 78 693 5659   67505
Jul 6802 8838 8894 7105 7212 7105 7105 7142 7142 1092 3798 79 641 6636   79591
Aug 6082 7894 7940 6325 6397 6321 6332 6346 6346 991 3493 77 631 6070   71245
Sep 5903 8038 8103 6284 6334 6273 6287 6296 6296 932 3213 84 628 6103   70774
Oct 6441 8573 8667 6803 6881 6790 6796 6812 6812 866 3648 58 754 6727   76628
Nov 6769 8652 8747 6967 7039 6965 6969 6977 6977 882 3725 70 692 6987   78418
Dec 6753 8264 8353 6814 6887 6811 6819 6821 6821 928 3794 62 734 6764   76625
Control 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675   9450
Total 75735 96437 97211 77852 78749 77823 77896 78016 78016 12722 41659 1731 9280 74285 0 877412

 

Biochemistry - Special Investigations (tumour Markers) - 2019
Month AFP CEA CA125 PSA T3 T4 TSH TG ATG ATPO BHCG Ca19.9 Total
Jan 228 374 304 104 475 475 511 123 101 8 109 203 3015
Feb 220 334 260 98 468 468 493 106 71 5 114 189 2826
Mar 212 346 370 89 481 481 518 105 70 8 118 206 3004
Apr 219 328 339 86 423 423 450 85 63 3 107 206 2732
May 220 362 373 100 522 522 547 110 82 7 106 220 3171
Jun 223 343 344 88 554 554 573 92 66 6 108 213 3164
Jul 217 322 339 85 579 579 602 115 83 9 124 193 3247
Aug 191 324 298 90 478 478 496 89 58 7 117 187 2813
Sep 168 310 299 81 491 491 521 81 57 4 109 187 2799
Oct 161 306 300 81 417 417 436 55 50 9 109 160 2501
Nov 195 303 289 74 512 512 550 83 70 8 118 162 2876
Dec 180 321 300 86 502 502 529 86 75 8 109 180 2878
Control 250 350 350 170 350 350 350 170 100 60 150 170 2820
Total 2684 4323 4165 1232 6252 6252 6576 1300 946 142 1498 2476 37846

 

Department of Microbiology - Statistics from January 2019 - December 2019
Type of Investigations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Culture                          
Urine 101 101 91 103 112 97 80 112 129 108 101 94 1229
Stool 48 68 87 72 73 72 78 66 70 67 53 46 800
Sputum 144 108 207 132 128 129 133 142 163 186 181 164 1817
ENT 60 80 72 79 81 85 76 80 87 72 95 103 970
Pus & Mis. 140 108 124 124 133 103 176 153 144 161 182 153 1701
Blood 286 314 336 358 322 326 339 275 336 303 263 270 3728
AFB      URINE / SPUTUM / PUS 23 19 22 18 16 11 28 27 29 28 29 31 281
Fungal culture 67 67 112 102 95 74 86 124 117 121 159 120 1244
PF PCR 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
Serology 1576 1396 1553 1445 1590 1490 1612 1379 1300 1440 1495 1526 17802
HBsAg 1575 1396 1553 1445 1591 1489 1612 1381 1301 1440 1495 1526 17804
HCV 1570 1396 1553 1445 1590 1487 1612 1374 1299 1440 1495 1526 17787
Total 5590 5058 5711 5324 5732 5363 5833 5113 4975 5366 5548 5559 65172

 

Department of Nuclear Medicine- Annual Statistics from January 2019 - December 2019
Investigations/ Scan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Thyoid 9 9 7 13 8 11 8 6 4 6 8 6 95
Bone 376 339 307 259 334 315 394 320 295 280 259 333 3811
Renogram/ GFR 374 304 290 293 311 295 345 288 286 243 249 375 3653
Liver scan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Renal Scan 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 5
Large Dose Scan 4 0 5 2 2 0 0 0 10 1 2 1 27
Muga Cardiac Study 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Brain Scan 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 3 13
Salivary Scintigraphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spl.Investigations 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Toxic therapy 16 3 22 8 15 0 0 0 9 17 16 14 120
32 P/Sm Therapy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ca Thyroid Therapy 37 31 50 23 27 12 0 0 32 29 52 31 324
Imaging Only 1 5 1 1 3 0 0 0 4 1 0 6 22
Total 819 691 683 599 701 634 747 614 646 580 591 772 8077

 

Department of Blood Bank - Annual Statistics from January 2019 - December 2019
  ISSUES  
Month PRBC FFP PLATELETS WB SDP COOMB'TEST SCREENING FOR HIV, HBsAg, HCV, MP, Syphilis BGRH of Patients/Donors Total
Jan 312 350 312 196 0 18 511 823 2522
Feb 958 500 958 340 0 16 1305 1903 5980
Mar 707 757 707 305 0 34 945 1652 5107
Apr 480 464 480 280 8 17 763 1243 3735
May 477 738 477 192 14 13 674 1151 3736
Jun 936 512 936 46 16 6 986 1922 5360
Jul 938 536 938 360 20 11 1310 2248 6361
Aug 719 358 719 253 20 25 977 1696 4767
Sep 521 240 521 253 16 25 756 1277 3609
Oct 561 392 561 221 20 21 789 1350 3915
Nov 529 373 529 267 20 29 835 1364 3946
Dec 603 379 603 261 18 24 766 1369 4023
Total 7741 5599 7741 2974 152 239 10617 17998 53061

 

Department of Radiodignosis - Annual Statistics for the Period January 2019- December 2019
Type of Investigations JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG. SEP OCT NOV DEC TOTAL
Chest 1923 1753 2393 1900 2084 1732 2038 1770 1576 1677 1721 1779 22346
Neck 168 189 221 184 264 201 318 258 247 259 308 283 2900
Ba.Swallow 11 16 16 16 10 11 6 8 5 5 15 15 134
Extrimitis 77 69 104 65 101 81 119 107 123 138 47 57 1088
TL spine 36 39 23 16 38 41 38 16 7 39 34 17 344
Skull 13 16 21 9 20 17 10 12 5 23 12 16 174
PNS 3 3 4 2 13 3 4 1 0 6 5 2 46
Others 36 24 6 32 38 22 0 1 0 0 0 0 159
Ultrasound 1109 1092 1152 1178 1254 1422 1589 1883 1915 1637 1147 956 16334
U/S FNAC 269 452 416 235 212 275 189 134 120 304 322 300 3228
Mamography 194 181 184 100 129 222 207 190 199 250 227 221 2304
U/s Breast 24 18 18 21 38 32 30 13 18 50 9 11 282
CT Scan 2188 2134 2154 2238 2620 2558 2892 1892 1830 2112 2757 2418 27793
CT FNAC&Biopsy 147 120 129 31/23 32/30 39/25 33/30 32/27 58/63 18/4 33/17 21/17 396
CT/RT Planning 175 215 287 204 210 279 354 251 45 35 63 11 2129
MRI 465 396 249 535 539 426 393 463 436 314 667 693 5576
ECHO 400 457 431 455 346 396 490 467 444 427 495 380 5188
DSA 16 13 16 17 23 23 14 8 9 20 21 17 197

 

CYTOPATHOLOGY UNIT
STATISTICS FROM JANUARY 2019 TO DECEMBER  2019
TYPE OF MATERIAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC Total
FNAC  - REGULAR 194 193 211 205 216 240 251 194 176 173 204 192 2449
U S G  - FNAC 274 265 265 228 297 245 283 288 240 206 205 232 3028
C T G  - FNAC 37 44 46 28 31 33 35 34 30 20 32 22 392
Ascitic Fluid 50 51 58 46 74 41 63 45 53 47 63 58 649
Pleural Fluid 59 59 57 43 52 35 64 55 28 32 46 47 577
CSF  271 292 300 299 306 274 326 314 277 278 285 241 3463
Sputum 1 0 2     6 3 0   0   0 12
Urine 11 2 5 10 12 3 5 2 5 8 9 5 77
Nipple Discharge 0 0   1 0 3 1 0 1 1 1 2 10
Bronchial Aspirate 33 37 14 12 6 13 18 8 15 19 3 15 193
Gyneac - Hospital 125 122 129 112 120 122 86 83 84 107 156 122 1368
Gynaec - CD Camps 58 75 143 100 59 11 75 30 188 250 326 145 1460
Mahathi Trust                         0
Pericardial Fluid 8 2 8 3 1   5 1 2 4 4 3 41
Miscellanious       1 3 2 1 0 0 1 0 0 8
REVIEW SLIDES                     64 66 130
FNA 68 80 71 75 70 69 70 62 61 53 0 2 681
GYNAEC 1 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 10 18
OTHERS 8 8 9 5 8 6 5 4 5 3 7   68
TOTAL 1198 1231 1318 1168 1258 1103 1293 1120 1166 1202 1405 1162 14624

 

KIDWAI MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY
CYTOGENETICS UNIT, DEPT OF PATHOLOGY
ANNUAL STATISTICS FOR THE YEAR -2019
SAMPLE JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
BMA 153 140 111 77 97 123 51 71 101 86 112 124 1246
PBL 7 5 9 3 3 4 2 9 5 7 9 11 74
FNA 17 8 6 9 8 13 2 9 6 2 9 14 103
FISH 10 14 2 6 -- 7 2 5 3 9 8 5 71
PLEURAL FLUID -- 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
ASCITIC FLUID 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 2
TOTAL 188 168 129 96 108 148 57 94 115 104 138 154 1499

 

Department/Unit wise patient load – 2019 (1.1.2019 to 31.12.2019)
Unit New Cases Follow – up Total Admission Discharge In patient
SUR 8380 36637 45017 4117 3842 253
MED1 1339 37264 38603 2753 2484 264
MED.2 972 27589 28561 2591 2399 190
PAED. 762 22000 22762 1380 1291 109
GYNA. 1228 21606 22834 951 899 44
H&N 3370 17379 20749 925 860 44
ORAL 1305 12578 13883 496 482 17
RT1 974 50283 51257 858 829 22
RT2 752 45213 45965 535 514 22
RT3 630 45223 45853 459 415 32
NM 19 7519 7538 161 172 0
PRC 33 25036 25069 439 414 12
TOT. 19764 348327 368091 15665 14601 1009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Anaesthesiology &Pain Relief - No. of Surgeris from January 2019 - December 2019
  Sur-1 Sur-2 Sur-3 H&N - 1 H&N - 2 GYN Oral Major Minor Total
Age Goup Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
00-04 5 1 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 9 4 0 1 9 5
05-09 8 1 1 2 2 1 8 3 9 0   0 0 0 27 3 7 4 34 7
10-14 8 3 2 1 0 8 3 1 8 3   5 1 0 16 14 11 6 27 20
15 -19 8 6 22 8 12 6 9 4 7 2   12 0 0 38 30 18 6 56 36
20-24 15 11 14 12 16 11 19 14 5 10   15 7 10 57 65 12 22 69 87
25 -29 10 23 20 18 15 20 19 19 9 18   30 25 13 75 120 24 22 99 142
30-34 29 40 11 18 19 28 17 16 12 12   35 32 14 102 118 28 25 130 173
35-39 26 34 26 40 15 33 35 15 17 13   63 41 25 124 185 32 47 156 232
40-44 40 83 29 49 19 68 30 17 18 15   70 41 24 144 285 45 50 189 335
45-49 37 79 25 54 26 87 42 33 24 13   87 26 48 155 337 32 78 187 415
50-54 58 59 41 47 31 45 82 23 33 16   87 38 67 226 289 46 65 272 352
55-59 58 76 33 24 28 37 84 43 39 16   73 39 69 209 289 69 51 278 340
60-64 48 36 25 23 37 30 79 21 31 11   49 28 71 215 215 53 38 268 253
65-69 39 27 28 27 31 31 86 21 46 11   45 27 57 206 207 43 22 249 229
70 + 52 42 36 17 44 27 82 21 50 15   46 30 43 259 181 50 28 309 209
Total 441 521 314 340 296 432 596 255 308 155 0 617 335 442 1862 2342 470 465 2332 2835

 

Department of Community Oncology - CDC cams conducted from Jan.19 to Dec. 19
Month No.of Camps Comducted No.of Screened No.of PAP taken Suspected
Jan 3 148 52 3
Feb 7 173 104 2
Mar 16 594 416 1
Apr 1 24 15 0
May 2 47 47 0
Jun 4 85 45 2
Jul 2 71 41 0
Aug 4 73 34 1
Sep 8 294 189 12
Oct 9 332 231 3
Nov 8 509 428 7
Dec 6 118 81 2
Total 70 2468 1683 33

 

CYTOPATHOLOGY UNIT
STATISTICS FROM JANUARY TO DECEMBER -2019
Sl  No TYPE OF MATERIAL JAN FEB MAR APRI MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC Total
1 FNAC  - REGULAR 194 193 211 205 216 240 251 194 176 173 204 192 2449
2 U S G  - FNAC 274 265 265 228 297 245 283 288 240 206 205 232 3028
3 C T G  - FNAC 37 44 46 28 31 33 35 34 30 20 32 22 392
4 ASCITIC FLUID 50 51 58 46 74 41 63 45 53 47 63 58 649
5 PLEURAL  FLUID 59 59 57 43 52 35 64 55 28 32 46 47 577
6 C S F 271 292 300 299 306 274 326 314 277 278 285 241 3463
7 SPUTUM 1 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 12
8 URINE 11 2 5 10 12 3 5 2 5 8 9 5 77
9 NIPPLE DISCHARGE 0 0 0 1   3 1   1 1 1 2 10
10 BRONCHIAL ASPIRATE 33 37 14 12 6 13 18 8 15 19 3 15 193
11 GYNAEC HOSPITAL 125 122 129 112 120 122 86 83 84 107 156 122 1368
12 GYNAEC -CDC CAMP 58 75 143 100 59 11 75 30 188 250 326 145 1460
13 PERICARDIAL FLUID 8 2 8 3 1   5 1 2 4 4 3 41
15 MISSELLA NEOUS 0 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 8
16 REVIEW SLIDES                         0
17 FNA 68 80 71 75 70 69 70 62 61 53 64 66 809
18 GYNAEC 1 1 0 0 3   2   1     2 10
19 OTHERS 8 8 9 5 8 6 5 4 5 3 7 10 78
  TOTAL 1198 1231 1318 1168 1258 1103 1293 1120 1166 1202 1405 1162 14624

 

CYTOGENETICS UNIT, DEPT OF PATHOLOGY
ANNUAL STATISTICS FOR THE YEAR -2019
                           
SAMPLE JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
BMA 146 164 170 166 155 154 167 157 141 161 150 154 1885
PBL 15 19 19 17 20 17 17 17 14 13 17 14 199
FNA 7 10 10 1 11 5 6 14 10 6 7 15 102
FISH 4 2 1 0 0 5 5 6 7 6 8 5 49
PLEURAL FLUID 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1   6
ASCITIC FLUID 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1   3
PERITONIAL FLUID                 1        
TOTAL 172 195 200 184 186 181 196 197 174 187 184 188 1499

 

ANNUAL HAEMATOLOGY INVESTIGATION
ANNUAL STATISTICS FROM THE MONTH OF JANUARY - DECEMBER 2019
Sl no TEST JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1 HAEMOGRAM(FIVE PART MACHINE) 7794 7707 8107 7754 7984 8025 9070 8063 8003 8285 8012 7920 96724
2 ESR 40 45 30 20 20 20 30 29 25 20 23 24 326
3 BMA 297 261 315 287 302 267 287 287 234 263 302 262 3364
4 BMBX 172 176 174 182 297 263 186 183 158 244 192 166 2393
5 RS 17 27 16 11 16 15 7 13 10 18 13 20 183
6 CYTO CHEMISTRY 25 20 10 10 0 0 2 3 4 0 0 0 74
7 FP(PS) 2144 2093 2246 2282 2303 2272 2470 2269 2381 2115 2250 2050 26875
8 BT CT 45 45 40 35 45 40 45 52 45 35 30 25 482
9 CLINICAL URINE/STOOL 40 50 38 40 53 48 50 45 40 38 35 34 511
10 FCM 68 68 86 94 92 72 64 76 63 88 83 85 939
11 PT 340 365 390 398 436 380 350 356 404 522 480 519 4940
12 APTT 340 365 390 398 436 380 350 356 404 522 480 519 4940
13 24Hrs Lab CBC 0 0               510 500 600 1610
14 TOTAL 11322 11222 11842 11511 11984 11782 12911 11732 11771 12660 12400 12224 143361

 

 Statistics for the year 2019 – Histopathology
Month HER2 EWSR1 SS18 N-MYC C-MYC Total
Jan 17 6       23
Feb 11 7       18
Mar 16 6       22
Apr 10 4       14
May 10 1       11
June 19 5       24
July 13 2       15
Aug 8 5 6 1 1 21
Sept 19 6 8 2   35
Oct 8 2 2 0   12
Nov 13 4 3 1   21
Dec 14 6 2 2   24
Total 158 54 21 6 1 240

 

Note : Cases taken for Standardisation / Academic Purpose
 a. SS18 7    
b. N-MYC 4    
c. C-MYC 1    
d. HER2 1    
e.EWSR1 2    

 

 Statistics for the year 2019 – Histopathology
Month No of biopsy No.of Surgical Specimen Review Case Frozen Total
Jan 639 258 441 45 1383
Feb 537 350 469 37 1393
Mar 584 371 471 41 1467
Apr 467 265 446 46 1224
May 573 367 447 40 1427
June 527 302 437 42 1308
July 572 399 539 47 1557
Aug 557 375 454 38 1424
Sept 504 318 433 43 1298
Oct 553 322 399 46 1320
Nov 590 320 434 45 1389
Dec 585 289 463 54 1391
Total 6688 3936 5433 524 16581

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು-ಪಿಸಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ

 

KCI'S VTSM Peripheral Cancer Centre Kalburgi Hospital Statistics Report for the Month of January to December 2019
Month OPD Cases Registered Cases Confirmed Cases Surgery Cases Chemotherapy  RT Plan PRC Cases No.of follow up cases No. Of Admission cases No. Of Discharg Cases
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
January 41 55 96 25 36 61 25 36 61 7 4 11 6 38 44 4 12 16 21 19 40 213 330 543 28 42 70 24 19 43
Febrauay 30 48 78 16 36 52 16 36 52 0 7 7 4 40 44 3 6 9 11 18 29 160 335 495 14 12 26 32 23 55
March 47 46 93 29 30 59 29 30 59 3 3 6 7 46 53 9 12 21 13 11 24 162 312 474 24 24 48 23 29 52
April 51 51 102 26 31 57 26 31 57 7 4 11 12 60 72 6 21 27 8 12 20 178 337 515 25 24 49 22 25 47
May 45 56 101 27 43 70 27 43 70 10 7 17 50 16 66 4 8 12 13 13 26 182 361 543 25 51 76 28 29 57
June 41 44 85 22 31 53 22 31 53 6 8 14 11 47 58 10 7 17 18 10 28 229 368 597 25 35 60 26 36 62
July 68 62 130 42 46 88 42 46 88 7 5 12 14 61 75 14 13 27 22 23 45 252 457 709 29 40 69 27 35 62
August 65 71 136 46 54 100 46 54 100 8 6 14 14 48 62 9 19 28 21 19 40 218 435 653 28 53 81 15 37 52
September 52 49 101 41 38 79 41 38 79 4 6 10 23 62 85 10 13 23 22 14 36 292 454 746 26 47 73 19 34 53
Octomber 62 59 121 44 50 94 44 50 94 4 6 10 23 46 69 9 17 26 25 11 36 292 454 746 17 41 58 19 33 52
November 61 50 111 41 49 90 41 49 90 2 4 6 28 68 96 10 10 20 26 12 38 298 410 708 35 36 71 29 38 67
December 59 56 115 48 48 96 48 48 96 5 5 10 36 62 98 8 16 24 16 13 29 313 427 740 33 40 73 27 29 56
Total 622 647 1269 407 492 899 407 492 899 63 65 128 228 594 822 96 154 250 216 175 391 2789 4680 7469 309 445 754 291 367 658

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ - HBCR - KMIO -2019

Males : Oral cancers continue to be the most common form of cancers among males and accounts for 16.4% of the total cancers in males. Among Oral cancers, cancer of the Mouth is the most pre-dominant site of cancer accounting for over 54 % of the oral cancers.  The (other common cancers among males in order are Pharyngeal cancers (9.37 %), Lung Cancers (8.7%), Esophagus (6.0%), Larynx (5.57%), Stomach (5.5%)

10 Leading Sites

Males 2019

 

#

%

Oral

773

16.38

pharynx

442

9.37

Lung

414

8.77

Esophagus

282

5.98

Larynx

263

5.57

Stomach

260

5.51

Brain

229

4.85

Hypopharynx

217

4.6

NHL

168

3.56

Leukaemia

166

3.52

ALL OTHERS

1521

32.23

Total

4719

100

 

Females : Cancer of the cervix uteri continues to be the most predominant site of cancer and accounted for 22.58 % of all cancers in females. Cancer of the breast is the second most common site (19.23 %) followed by cancers of oral cavity (10.76 %), ovary (6.73%) and thyroid (4.3%). Over the years, a gradual increase in the proportion of cervical cancers and a marginal but steady increase in the numbers and relative proportion of breast cancers is observed.

10 Leading Sites

Female 2019

 

#

%

Cervix uteri

1301

22.58

Breast

1108

19.23

Oral Cancer

620

10.76

Ovary

388

6.73

Thyrodi

249

4.32

Leucemia

232

4.03

Esophagus

217

3.77

Brain, Nervous system

151

2.62

Corups Uteri

142

2.46

Stomach

135

2.34

ALL OTHERS

1218

21.14

Total

5761

100

                                                   

ಬಾಯಿ ಕಾನ್ಸರ್ HBCR - KMIO

Among Males, Oral and Pharyngeal Cancer together account for 54.2 % and Esophagus cancer for 12.6%. Among females, more than fifty percent of TRCs are Oral and Pharyngeal more than 59 % followed by Esophagus (19.5%) and Lung (12.1%). Together in both sexes, the Tobacco Related Cancers accounted for 35.6%

Oral Cancers - 2019

Oral Cancers

Male

Female

Total

No.

%

No.

%

No.

%

Lip

16

2.09

17

2.65

33

2.34

Base of Tongue

109

14.18

18

2.83

127

9.08

Tongue

229

29.70

77

12.19

305

21.84

Gum

24

3.13

31

4.95

55

3.95

FOM

24

3.13

6

0.88

30

2.12

Palate

47

6.12

24

3.89

72

5.12

Oth.Mouth

321

41.64

456

72.62

777

55.55

Total

771

100

628

100

1399

100

                                                

ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

Tobacco related cancers account for 35.6% of all cancers and males accounted for 51% of total male cancers and 20.6 % of all cancers in females in the HBCR.

ESTIMATED TOBACCO RELATED CANCERS  2019

Tobacco related
 sites

Males

Females

Total

   No.              

Percent to

   No.              

Percent to

   No.              

Percent to

TRC

ALL

TRC

ALL

TRC

ALL

Sites

Sites

Sites

ORAL CAVITY

771

34.5

17.7

602

56.2

11.6

1373

43.8

14.8

PHARYNX

442

19.7

10.2

86

8.0

1.7

528

16.9

5.7

OESOPHAGUS

282

12.6

6.5

209

19.5

4.0

491

15.7

5.3

LUNG

414

18.5

9.5

130

12.1

2.5

544

17.4

5.9

LARYNX

263

11.8

6.1

27

2.5

0.5

290

9.3

3.1

URI.BLADDER

66

2.9

1.5

18

1.7

0.3

84

2.7

0.9

ALL TRC

2238

100.0

51.5

1072

100.0

20.6

3310

100.

35.6

ALL SITES

4719

 

 

5761

 

 

9295

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-01-2024 08:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ - ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080